Abyss

Propast, skrze kterou vědomí padá z jednoty do duality. Podstata Propasti tkví v mysli, jejíž funkcí je oddělování. Z ní se vynořuje stvoření, tzn. že dualistická mysl vnímá kosmologii jako oddělování forem, které jsou explicitně definovány svými protiklady /...a oddělil nebe od Země, vody od souše, den od noci.../ Rozdělení, jež je Abyssem reprezentováno, odděluje Strom Života od Stromu Poznání, Boha od ďábla... makrokosmos od mikrokosmosu, nebe od země, věčnost od časovosti...Překročení Abyssu (nebo jeho projítí, překlenutí) je Iniciací, již musí duše podstoupit, aby překonala vštípenou iluzi duality světa. Propast se též nazývá Daath, což značí Poznání. Etymologicky má Daath kořen ve smrti /death/ která, ať skutečná nebo iniciační, je dopravním prostředkem k plavbě přes Propast. Vztah mezi Poznáním a smrtí je téměř coby rovnítko explicitní u Hadita v AL II: 6, kde se říká: Já jsem Život, a dárce Života a poznání mé je nadto i poznáním smrti.

 
7. 4. 2010