Babalon

Šarlatová žena, Nevěstka, Matka všech ohavností ze Zjevení sv. Jana. Její božskou formou je posvátná prostitutka a primárním symbolem kalich - (potažmo i Grál). Jejím chotěm je Chaos, Otec Života a mužská forma Tvořivého Principu.Babalon bývá zpravidla zobrazována, jak vyzbrojena mečem jede na Bestii – s níž se A.C. osobně identifikoval. Jak on sám popisuje, \"...Babalon sedí na Bestii obkročmo a krotí ji uzdou s opratěmi - symbolika vášně, která oba pojí - ty drží v levé ruce. V pravici nese vzhůru pozvednutý pohár, Svatý Grál, planoucí láskou a smrtí. V tomto poháru mají být smíseny elementy svátosti tohoto Aeonu.“

V obecnějším smyslu Babalon reprezentuje liberální ženu a plné vyjádření ženského sexuálního impulsu.

Babalon je komplexní figurou, ale v Thelemické literatuře má zpravidla 3 základní aspekty: jako Brána do Města Pyramid, jako Šarlatová žena, a jako Velká Matka.

Brána do Města Pyramid - Pečeť Babalon

V rámci magického systému Thelema, poté co adept dosáhl Poznání a Komunikace se svým Svatým Andělem Strážným, pak smí dosáhnout dalšího a posledního významného milníku - překročení Abyssu, té veliká duchovní divočiny nicoty a rozpuštění. Stráží ji Choronzon, jenž tam dlí, aby cestovatele lapil v jeho bezvýznamném světě iluze.

Nicméně, Babalon je přesně na druhé straně, a vábí. Jestliže se jí adept kompletně oddá - symbolem tohoto aktu je vylití adeptovy krve do jejího poháru - stává se jakoby prosáknut v ní, načež může být znovu-zrozen jako Mistr Chrámu a svatých, kteří přebývají ve Městě Pyramid.
Svým způsobem tak Abyss hlídá. Je v ní dokonalá čistota toho, co je nahoře, zatímco je poslána jako Spasitel těm, kteří jsou dole. Proto není žádné jiné cesty do vyššího světa, než skrze ni a Bestii, na níž jede.

Viz. kniha Vize a Hlas (12 Étyr):
„Nechť se na pohár dívá ten, jehož krev se v nněm smísila, neboť toto víno poháru je krví svatých. Nejvyšší pocta Šarlatové ženě, Babalon, Matce ohavností, která jede na Bestii, neboť prolila jejich krev v každém koutě světa, a ejhle! Smísila ji v poháru svého smilství“.

B. je považována za posvátnou nevěstku, protože neodmítne nikoho, ale požaduje vysokou cenu - samotnou krev toho, kdo ji \"chce\" (adepta) a jeho vlastní Ego-identitu coby pozemského jedince.

Tento aspekt Babalon je popisován dál ve 12. Etyru:
\"Toto je Tajemství Babalon, Matky Opovržení, a toto je tajemství jejích cizoložství, jímž se oddávala vůči všemu živému, kteréž se tak stalo účastno tohoto tajemství. A tím, že ze sebe udělala služku každého, stala se proto paní všech. Její slavu však zatím nejsou schopni pochopit.
Krásná jsi, ó Babalon, a žádoucí, kteráž jsi dala sebe (k dispozici) všemu, co živo, a svou slabostí jsi tak podrobila jejich sílu. Avšak toto sjednocení však (zatím) nepochopili. Proto jsi zvána Porozuměním, ó Babalon, Paní Noci!\"


Pojetí obsažené uvnitř tohoto aspektu Babalon ukrývá mystický ideál hledání jednoty skrze zničení pozemského ega (\"Proto smísením tvé krve v poháru BABALON, stává se tvé srdce srdcem univerzálním.\"). Ta krev, jež skanula do Grálu Babalon je pak použita, aby skrze Ní \"zaplavila svět Životem a Krásou\" (s cílem stvořit Mistry Chrámu, kteří budou propuštěni zpět do světa lidí), - symbolizováno karmínovou růží se 49 lupínky.

V sexuální magii je směs menstruační krve a semene - jež jsou produkovány při pohlavním aktu s Nevěstkou nebo Babalon - nazývána Elixir Rubeus (zkratky El. Rub. v Crowleyho magickém deníku) a odpovídá \"výtoku Babalon, Šarlatové Ženy, jímž je menstruum měsíčního proudu\" u Kennetha Granta.

Úřad Šarlatové Ženy
\"Toto je Babalon, pravá milenka Bestie; před Ní všechny jeho paní na nižších úrovních jsou jen avatary\".
Ačkoli Crowley často psal o tom, že Babalon a Šarlatová Žena jsou jedno, je tu také mnoho příkladů, kdy je Šarlatová Žena nahlížena spíše jako zástupce nebo fyzický projev univerzálního ženského principu. V poznámce k Liber Reguli se Crowley zmiňuje o tom, že z Bohů tohoto Aeonu jen Šarlatová Žena a Bestie jsou pozemskými emisary těchto Bohů. (Crowley 1997, Liber V val Reguli). Dále pak v Zákon je pro všechny píše: „Je nutné zde říci, že Bestie se jeví jako určitý jedinec; ač to zní jako vtip, je to muž Aleister Crowley. Ale Šarlatová Žena je úřad nahraditelný, podle toho, jak bude vyvstávat potřeba. K dnešnímu datu... zde již bylo několik držitelek tohoto titulu.“

Velká Matka
V průběhu Gnostické mše je Babalon zmíněna v Gnostickém Krédu:
\"A věřím v jednu Zemi, Matku nás všech, a v jedno Lůno, v němž všichni lidé jsou zplozeni, a v němž i spočinou, Tajemství všech Tajemství, v Jejím jméně BABALON.\"

Zde je Babalon identifikována s Binah na Stromu Života, sefirou, jež reprezentuje Velké Moře a také matku-všech-bohů Isis, Bhavani, a Ma\'at. A navíc tak reprezentuje i všechny fyzické matky.
Sabazius a Helena (1998) napsali:
BABALON, jako Velká Matka, reprezentuje MATTER (materie - hmota), slovo, které je odvozeno z Latinského slova pro matku. Je fyzickou matkou každého z nás, když nám opatřila hmotné tělo, jímž obléká našeho ducha. Je také archetypem Matky, Velké Jóni, Lůna všeho živého, v němž probíhá proudění Krve; Je Velkým Mořem, samotnou Božskou Krví, která halí svět a korsuje v našich žilách; a je Také Matkou Zemí, Lůnem všeho Života, který známe.

 
28. 3. 2010