Nový aeon

Je výjimečně obtížné pochopit třetí kapitolu této Knihy a u lidí narozených před datem vzniku této knihy (duben 1904) může vyvolávat krajní odpor.
Líčí nám charakteristické vlastnosti údobí, do něhož vstupujeme. Na povrchu se jeví jako šokující. Některé z nich už vidíme hrozivě jasně. Ničeho se nebojte!
Vysvětluje, že jisté obrovské ťhvězdyŤ (neboli agregáty zkušeností) lze chápat jakožto Bohy.Jeden z nich je odpovědný za osudy této planety v období příštích 2000 let.5 Historie tohoto světa, pokud to víme přesně, zná tři takové bohy: Isis, matku, dobu, kdy bylo universum chápáno jako prostý pokrm, který přichází přímo od ní; toto období se vymezuje matriarchátem.
Dalším byl Osiris, a to pro období, které se datuje od 500 let př.n.l., kdy platila o universu představa, že se vedle lásky, smrti a vzkříšení jedná o katastrofu, o metodu, která vede ke zkvalitnění zkušenosti; koresponduje s patriarchátem.
Teď přichází Horus, dítě, jehož prostřednictvím docházíme k pochopení událostí, které jsou důsledkem neustálého růstu, jehož se účastní prvky obou těchto metod, abychom nebyli přemoženi okolnostmi. Současné období nás přivádí k poznání individua jakožto jednotky společnosti.
Sebe samotné si uvědomujeme v tom smyslu, jak se o tom píše v prvních odstavcích tohoto eseje. Každá událost, včetně smrti, představuje jenom další organický růst naší zkušenosti, tu jsme si od začátku svobodně zvolili, a tedy také předurčili.
Tento ťbůhŤ, Horus, má z technického hlediska jméno Heru-Ra-Ha a jde o kombinaci dvojčeneckých bohů, Ra-Hoor-Khuita a Hoor-Paar-Kraata.6 Význam této nauky je záležitostí studia knihy ťMagickŤ. (Jeho symbolem je bůh se sokolí hlavou sedící na trůně.)
Je vládcem nynějšího dvoutisíciletého období, které započalo rokem 1904. Všude kolem sebe vidíme, jak jeho vláda zapouští své kořeny. Uvědomte si, jak upadá význam slova hřích, jak roste neznalost a nezodpovědnost za své činy, jak se objevují podivné modifikace rozmnožovacího pudu společně s tendencí k bisexualitě a obojpohlavnosti, dětinská důvěřivost v budoucnost v podobě noční můry plné katastrof a my nejsme ještě úplně ochotni udělat všechno pro to, abychom jí učinili přítrž.
Uvažujte o všeobecném rozšíření diktátorských režimů, které je možné jen tehdy, je-li morální růst v plenkách, o rozmachu infantilních kultů jako je komunismus, fašismus, pacifismus, přehnaná péče o zdraví, okultismus v téměř všech podobách, náboženství dohnaná sentimentem až k bodu úplného vyhynutí.
Uvažujte o popularitě filmů, rozhlasových stanic, fotbalových sázek a hádankářských soutěží, všechny ty prostředky na oblbování zlobivých dětí, jež nemají kloudného účelu.
Pomyslete na sportovní klání, dětský zápal a šílenství, které vyvolává; celé národy jsou vzrušeny chlapeckými půtkami.
Zamyslete se nad válkou, hrůzami, jež jsou na denním pořádku, a přesto s námi ani nehnou a sotvaže nás trápí.
Jsme děti.
Je na nás, abychom s postupem nového Hórova aeonu, jak bude toto Dítě dospívat, začali všemu tomu určovat hranice souběžně s tím, jak budeme vyrůstat na cestě zákona Thelema pod osvíceným vedením Mistra Theriona.
(podle Liber AL vel Legis, Horus, Brno 1997)

 
6. 3. 2010